Regulamin


Regulamin strony www.odbitkionline.pl

1. Wstęp.
Wszystkie zlecenia fotograficzne przyjmowane drogą elektroniczną (program Fotosender) Program jest pobierany z naszej strony www.odbitkionline.pl (1,90mb) lub z innych stron powiązanych z firmą KPAX. Przyjmujemy też pliki na nośnikach za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera o czym mowa w dalszej cześć regulaminu. Odbitki są wywoływane (realizowane) zgodnie z niniejszym regulaminem.

2. Postanowienia ogólne – zawarcie umowy

 • Właścicielem strony www.odbitkionline.pl , także Zleceniobiorcą usług jest firma: KPAX wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Lubawka pod numerem 1404 identyfikatorze terytorialnym 0207033 Nip: 6141137879 Regon:230920060 Adres poczty elektronicznej: fotolab@odbitkionline.com, numer telefonu: 668-550-323
 • W dalszej części regulaminu w/w. firma widnieje jako Zleceniobiorca a klient wysyłający zlecenie nazywany jest Zleceniodawcą który chce zawrzeć lub zawarł umowę z Zleceniobiorcą.
 • Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje w momencie rozpoczęcia przesyłania zlecenia przez program Fotosender lub kupieniu usługi na innych portalach www powiązanych ze Zleceniobiorcą i przesłanie ich drogą elektroniczną lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera.
 • Utworzenie konta w Programie Fotosender polega na wybraniu plików do wywolania oraz ich przyporządkowanie do wybranego formatu, gradacji papieru (połysk lub mat).Wybraniu opcji kadrowania odbitki oraz możliwości wybrania opcji z biała ramką.
 • Po wykonaniu w/w czynności następuje przejście na drugi etat, jest to podsumowanie i zweryfikowanie zlecenia, Zleceniodawca ponownie ma możliwość potwierdzenia wybrania rodzaju papieru jak i sposobu kadrowania, oraz zmiany ilości odbitek. Następnym krokiem jest wypełnienie formularza. Wpisanie nazwiska,adresu, nadania na potrzeby programu swojego Loginu (nazwy użytkownika) oraz hasła, numeru telefonu, formy odebrania przesyłki, formy płatności, adresu e-mail.
 • Następnie klikając na pozycję dalej następuje wysłanie zlecenia na serwer.
 • W tym momencie konto Zleceniodawcy zostaje utworzone.
 • Po poprawnym wysłaniu zlecenia , system generuje jego numer. Na tym etapie zostało złożone Zamówienie.
 • Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę i wiąże Zleceniodawce .
 • Następnie Zleceniodawca otrzymuje od Zleceniobiorcy (na podany przez Zleceniodawce adres e-mail) wiadomość zatytułowaną "Zamówienie zostało przyjęte do realizacji", które zawiera oświadczenie Zleceniodawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji .
 • Zleceniobiorca potwierdza jeszcze raz przyjęcie zlecenia drogą e-mail generowana automatycznie na podany adres e-mail w programie Fotosender.
 • Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za źle podany adres e-mail przy rejestracji w programie Fotosender.
 • Umowę sprzedaży poczytuje się za zawartą w chwili odebrania plików przez serwer oraz nadania numeru zlecenia.
 • Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.
 • Umowa o świadczenie usług droga elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 • Zasady wypowiadania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zostały omówione w dalszej części regulaminu.
 • Zarejestrowani Zleceniodawcy (posiadający już konto Użytkownika) w programie Fotosender wpisują swoją nazwę użytkownika i hasło oraz klikają "Loguj". (Gdyby hasło zostało zapomniane można skorzystać z opcji "Zapomniałem hasła?" znajdującej się nad przyciskiem "Loguj").
 • Usługi fotograficzne realizowane są przez laboratoria firmy KPAX zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronie internetowej www.odbitkionline.pl lub na innych portalach, wskazujących na działanie naszej firmy.
 • Serwis dostępny jest publicznie, zarówno dla osób prywatnych jak i firm zwanych dalej ogólnie Zleceniodawcą.
 • Usługi Firmy KPAX polegają na przyjmowaniu od użytkowników za pośrednictwem programu Fotosender, plików graficznych plików zdjęciowych oraz na przesyłaniu ich na adres firmy na nośnikach (CD, DVD, pendrive, karty pamięci) celem wywołania zdjęć - na warunkach określonych przez Zleceniodawcę i odesłaniu ich za pośrednictwem poczty lub kuriera. Powyższe usługi mają odpłatny charakter.
 • Firma KPAX zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Zlecenie jest wiążące dla firmy KPAX jedynie wówczas, gdy w ciągu 7 dni roboczych nastąpi zapłata na wskazane konto i gdy zlecenie jest kompletne. Do czasu zaksięgowania wpłaty na konto lub wyboru płatności przy odbiorzezlecenie jest traktowane jako oferta niewiążąca.
 • Nasza firma zastrzega sobie możliwość nie wykonania zlecenia, oraz jego usunięcie, bez informowania o tym zdarzeniu, jeśli nie odnotujemy wpłaty na rachunku bankowym w ciągu 7 dni roboczych.

3. Prawa autorskie.

 • Zleceniodawca wysyłając zamówienie oświadcza ,że jest właścicielem praw do powielania i korzystania z materiałów (plików) przekazanych Zleceniobiorcy . Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody osób trzecich spowodowanych naruszeniem praw autorskich przez Zleceniodawcę.

4. Ochrona danych osobowych.

 • Składając zlecenie przez program Fotosender, Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, uzyskanych w drodze dokonanej przez niego Rejestracji, dla celów realizacji Umowy Sprzedaży. Podanie przez Zleceniodawce dane osobowe, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy Sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody Zleceniodawcy na ich podanie.
 • Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 • Administratorem danych osobowych jest firma KPAX. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych, a w szczególności do wglądu i ich poprawienia. Klientowi przysługuje także prawo żądania usunięcia jego danych osobowych zebranych przez Sprzedawcę.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji w programie Fotosender
 • Zleceniobiorca może przetwarzać następujące dane osobowe Zleceniodawcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego:
  • nazwisko i imiona Zleceniodawcy lub nazwa firmy,
  • adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby,
  • adres do dostawy
  • adres elektroniczny (adres e-mail),
  • numer telefonu
  • numer NIP (opcjonalnie, dla firm).
 • Zleceniobiorca zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) wskazuje, że podanie w/w danych, jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną

5. Zleceniodawca.

 • Zleceniodawcą (użytkownikiem) programu Fotosender jest osoba mająca status prawny konsumenta w rozumieniu prawa polskiego, czyli osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych .
 • Złożenie zlecenia poprzez program Fotosender oznacza wyrażenie zgody przez zlecającego na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby wykonania usług i realizacji zamówień oraz akceptację regulaminu świadczonych usług internetowych.
 • Firma KPAX dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności użytkownikom serwisu, ale nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z umyślnych ingerencji w serwis osób trzecich.

6. Zamawianie.

 • Klient zlecający wykonanie usługi odpowiedzialny jest za prawidłowe przygotowanie pliku cyfrowego do naświetlenia. Pliki cyfrowe przesłane powinny być przygotowane w odpowiednich proporcjach boków dla danego formatu zdjęcia. W programie Fotosender jest podgląd . Klient świadomy podglądu, decyduje się na wysyłkę tak skadrowanych zdjęć. Warunkiem umożliwiającym zrealizowanie zlecenia jest: prawidłowe wypełnienie formularza zlecenia tzn.:. wybranie plików, ilości odbitek, formatu, rodzaju papieru, itp. Określenie sposobu odbioru zlecenia. Określenie formy płatności. Program automatycznie dodaje do zlecenia, koszty związane z przesyłką. Szczegółowych informacji prosimy szukać w zakładce: CZĘSTE PYTANIA na stronie www.odbitkionline.pl.
 • Maksymalnie przez program można wysłać 500szt. (plików), kiedy zlecenie jest większe niż 500szt. Trzeba podzielić zlecenie na kila części i przesłać je w oddzielnych zleceniach. Mimo iż program Fotosender wyliczy za każdym razem koszt przesyłki, Zleceniobiorca nalicza opłatę za jeden koszt wysyłki do Zleceniodawcy.
 • Firma KPAX umożliwia zamawianie odbitek określonych w ofercie umieszczonej na stronie internetowej www.odbitkionline.pl lub innych portalach powiązanych z Firmą KPAX.
 • Zleceniodawca jest świadomy wyboru, o czym informuję podgląd w programie Fotosender (przerywana linia kadru).

7. Realizacja zamówienia

 • Wszystkie zlecenia wykonywane są z najwyższą starannością i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie.
 • Dostarczone przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera na adres wskazanym przez Zleceniodawcę w programie Fotosender lub formularzu z innej strony www powiązanej z firmą KPAX. W przypadku nie wypełnienia formularza, Zleceniodawca wyraża zgodę na przesłanie zlecenia pod adres wskazany w programie Fotosender. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie danych teleadresowych w programie Fotosender. Koszty przesyłki pobierane są zgodnie z cennikiem na stronie www.odbitkionline.pl lub innych powiązanych portalach z Zleceniobiorcą. Całość kosztów pokrywa Zleceniodawca.
 • Program Fotosender nadaję indywidualny numer zlecenia za każdym razem.
 • Format cyfrowy ma inną proporcję boków. Większość aparatów wykonuje zdjęcia o proporcji 3:4 . Odbitki będą dopasowane do wielkości zamawianego formatu. Jeżeli ma się znaleźć wszystko to co jest w kadrze należy wybrać formę kadrowania: PEŁNY KADR, wtedy odbitka będzie miała białą ramkę z dwóch stron ale prawie 100% kadru widoczne na odbitce.
 • Wszystkie zdjęcia są kontrolowane przez foto laborantów, co za tym idzie stosujemy automatyczną korekcję barwy oraz gęstości do każdej odbitki.
 • Odbitki są wywoływane na papierze Fotograficznym FUJI
 • Zlecenia przesyłane w kilku oddzielnych partiach wysyłamy po wykonaniu kompletnego zamówienia. Zleceniodawca zobowiązany jest o powiadomieniu Zleceniobiorcy kiedy następuje ostanie wysłanie zlecenia w danej partii.
 • Złożenie zamówienia przez Zleceniodawce oznacza złożenie firmie KPAX oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego zlecenia wywołania zdjeć..
 • Firma KPAX uprawniona jest do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji :
 • 1.w przypadku gdy w sytuacji, nawiązanie kontaktu z Klientem na podany przez niego numer telefonu nie powiedzie się iZleceniodawca nie potwierdzi zamówienia;
 • 2.w przypadku gdy w sytuacji Zleceniodawca nie dostarczy zdjęcia w jakości lub formacie odpowiednim do wykonania zamówienia;
 • 3.w przypadku gdy zdjęcie jest sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Pod pojęciem anulowania zamówienia , należy rozumieć przysługujące firmie KPAX umowne prawo odstąpienia, z którego może skorzystać w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji (zawarcia umowy z Klientem).
 • W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 • Zleceniobiorca może naliczyć inną nie standardową opłatę po wcześniejszym ustaleniu z Zleceniobiorcą.
 • Ceny za wysyłkę są podane na stronie www.odbitkionline.pl w zakładce cennik, lub oferty na innych stronach www powiązanych z firmą KPAX.
 • Zleceniodawca może podejrzeć w programie Fotosender w zakładce historia, złożone wcześniej zlecenia u Zleceniobiorcy. Statusy w programie (historia):

Wysłane - pliki są w trakcie przesyłania na nasz serwer.
Do pobrania lub pobrane - pliki odebraliśmy na naszym serwerze.
Zaakceptowane - w tym monecie zaczynamy wywoływać zdjęcia.
Zrealizowane - przygotowanie do wysyłki oraz wysyłka paczki.

 • Nie prowadzimy odbioru osobistego zleceń z uwagi na fakt że działamy za pośrednictwem Poczty Polskiej i Kurierów, zlecenia są wykonywane w rożnych naszych laboratoriach na terenie Polski.

8. Formy płatności, Odbiór, Dostawa

 • Paczki dostarczane są do naszych klientów przez kuriera GLS oraz Pocztę Polską
 • Koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia lub podane na innych stronach www powiązanych ze Zleceniobiorcą
 • Na czas oczekiwania Zleceniodawcy na przesyłkę składają się: czas kompletowania zamówienia i czas dostawy przesyłki.
 • Przesyłki Pocztowe dostarczane są zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej.
 • Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych max 2 dni roboczych
 • Uwagi dotyczące odbioru towaru: Paczka kurierska (General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.)
 • Paczki/drobnica/paleta dostarczane są pod wskazany adres. W przypadku nieobecności Odbiorcy, Kurier pozostawia awizo z zaznaczonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki oraz ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście odebrać przesyłkę, jeśli podany przez Kuriera ponowny termin Odbiorcy nie odpowiada. W przypadku braku odbioru przesyłka zwracana jest do Sprzedawcy.
 • PAMIĘTAJ, że po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia masz prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika(ZALECANE).
 • PAMIĘTAJ, że jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności również na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona(ZALECANE).
 • PAMIĘTAJ, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważysz ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, to masz prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki(ZALECANE).
 • Jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 • Ceny wszystkich odbitek na stronie www.odbitkionline.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne daniny publiczne. Cena nie zawierają jednak kosztów przesyłki, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia, jak też są zamieszczone na portalach powiązanych ze Zleceniobiorcą oraz w zakładce cennik.
 • Cena ta nie ulegnie zmianie w momencie przesłania plików niezależnie od zmian cen na stronach internetowych , które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych formatów po złożeniu przez Zleceniodawce zamówienia.
 • Ceny są wiążące w chwili składania na innych portalach jak i przesłanianie plików przez program Fotosender gdzie są umieszczone ceny za każdy wybrany format.
 • Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, dostępnych odbitek oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych w sieci www.
 • Rozliczenie transakcji odbywa się w następujący sposób, Zleceniobiorca akceptuje następujące formy płatności:
 • Płatność natychmiastowa przez serwis Przelewy24, po wysłaniu zlecenia, ( zlecenia są realizowane jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Zleceniodawcy.
 • Płatność przelewem bankowym na konto Zleceniobiorcy lub wyboru płatności przy odbiorze.
 • Zlecenie opłacone przelewem bankowym będzie przekazana do realizacji w chwili odnotowania wpłaty na koncie Zleceniobiorcy. Jeśli w ciągu 7 dni nie zostanie odnotowana wpłata zlecenie będzie anulowane a zlecenie zostaje automatycznie skasowane.
 • W przypadku wyboru przesyłki "Za pobraniem" zlecenie przekazywane jest automatycznie do realizacji.

9. Rezygnacja ze zlecenia - zwrot

 • Zleceniodawca będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu(10) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Zleceniodawca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna , po wcześniejszym ustaleniu z Zleceniobiorcą.
 • Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należne są od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 • Informacja dot. zwrotu świadczeń: Zleceniobiorca dokona zwrotu zapłaconej ceny za wywołane odbitki wraz z ewentualnymi poniesionymi kosztami dostawy towaru do Zleceniodawcy na wskazany przez Zleceniodawce numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Zleceniodawce sposób (np. przekaz pocztowy)
 • Zleceniodawca natomiast może dokonać zwrotu zakupionego towaru na ustalony adres z Zleceniobiorcą.
 • Zleceniodawca który odstępuje od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.
 • Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 • Świadczenia zlecenia rozpoczętego, za zgodą Zleceniodawcy, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej.
 • Reklamacje można składać pocztą elektroniczną na adres e-mail: fotolab@odbitkionline.com w terminie 14dni licząc od daty otrzymania kompletnego zlecenia
 • Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
 • Rozpatrzenie takiej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Zleceniodawcy lub w inny podany przez Zleceniodawce sposób.
 • Zleceniobiorca nie dopowiada za jakość wykonanych odbitek, jeżeli na jej poziom mają wpływ parametry przesłanych plików.
 • Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności ze złożonym zamówieniem powstałe w procesie realizacji zlecenia. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu lub z winy Zleceniodawcy.
 • Nie odpowiadamy jeśli przekazane przez Zleceniodawcę nośniki ( CD, DVD, pendrive, karty pamięci) zostaną zgubione lub zniszczone podczas transportu przez kuriera bądź inny środek transportu.
 • Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań, by odwzorowanie barw na odbitkach było jak najbardziej zbliżone do oryginału, jednak nie może gwarantować 100% zgodności z każdym monitorem. Zażalenia związane z różnorodnością gustu i upodobań , jak tez oglądania odbitek w świetle zastanym, Zleceniodawcy nie będą uwzględniane. Wszystkie odbitki są korygowane do oglądania w świetle 5500 stopni Kelwina.
 • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, gdy zdjęcia dostarczone były za pośrednictwem poczty lub kuriera, koszty przesyłki pokrywa Zleceniodawca.
 • Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów. Zleceniodawca będący osobą fizyczną, nie nabywającą towaru w celach związanych z działalnością gospodarczą, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni (10 dni) które znajduje się pod linkiem: http://www.ptworek.webd.pl/odbitki/zwrot/oswiadczenie.doc
 • Towar ten jednak musi być nieuszkodzony i zwrócony w oryginalnym opakowaniu .
 • Reklamacja jest uwzględniana w przypadku pojawienia się różnic pomiędzy zamówionymi zdjęciami, a zawartością przesyłki w terminie 10 dni od odbioru zdjęć.
 • Zleceniodawca zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy za odesłany towar, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 10 dni od otrzymania towaru.
 • Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za towar niezgodny z umową, zgodnie z normami określonymi w kodeksie cywilnym.
 • Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014r Każda zmiana regulaminu będzie uwidaczniana na stronie internetowej www.odbitkionline.pl i obowiązuje Zleceniobiorcę od momentu ukazania się jej na w/w stronie.
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Zleceniobiorcą, a Zleceniodawcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zleceniobiorcy.

10. Informacje ogólne

 • Umowa sprzedaży wywołania odbitek zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 8.0 lub Internet Explorer 6.0 lub wersje wyższe
  • Zainstalowanie programu Fotosender z linku wskazanego przez Zleceniobiorce lub z strony www. Odbitkionline.pl w zakładce "Pobierz program"
  • Obsługa JAVA, FLASH
  • System operacyjny Windows
  • Rozdzielczość monitora 1280 x 1024, kolory 24 lub 32 bit
  • Dostęp do poczty elektronicznej.
 • Zleceniodawca powinien zadbać w czasie przesyłania plików o łączność z internetem.
 • W chwili zerwania połączenia zobowiązany jest wysłać zlecenie jeszcze raz.
 • Wpłacając na konto prosimy podać w tytule przelewu swoje dane osobowe lub nick z innego portalu gdzie zostało dokonane zamówienie oraz koniecznie nr. zlecenia z programu Fotosender,.
 • Zleceniodawca otrzymuje numer zamówienia zaraz po (prawidłowym) przesłaniu zdjęć, informacja zostaję również wysłana na adres e-mail podany w programie, po akceptacji przyjęcia zlecenia do wywołania w maksymalnym czasie w dni robocze do 24h.
 • Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów w wprowadzanych danych: W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku "wyślij" Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj papieru, formatu, ilości zdjęć oraz kadrowania). W przypadku, jakichkolwiek niezgodności kierujemy się wyświetlanymi Zleceniodawcy komunikatami oraz informacjami zawartymi w programie Fotosender. W przypadku problemów prosimy o kontakt – maillowy ze strony www.odbitkionline.pl lub fotolab@odbitkionline.com lub telefoniczny pod numerem telefonu 668-550-323
 • Wpłacając na konto prosimy podać w tytule przelewu swoje dane osobowe lub nick z innego portalu gdzie zostało dokonane zamówienie oraz koniecznie nr. zlecenia z programu Fotosender,.Zleceniodawca otrzymuje numer zamówienia zaraz po (prawidłowym) przesłaniu zdjęć, informacja zostaję również wysłana na adres e-mail podany w programie, po akceptacji przyjęcia zlecenia do wywołania w maksymalnym czasie w dni robocze do 24h.
 • Zleceniobiorca wystawia dokumenty sprzedaży w formie paragonu lub faktury VAT.
 • Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.